Tag: Chinese learning

World Literature – Chinese Literature – Chinese Language Learning and Improvement

《寒(hán)窑(yáo)赋(fù)》原(yuán)文(wén)如(rú)下(xià): 天有不测风云(tiān yǒu bú cè fēng yún),人有旦夕祸福(rén yǒu dàn xī huò fú)。蜈蚣(wú gōng)百(bǎi)足(zú),行(xíng)不(bù)及(jí)蛇(shé);雄鸡(xióng jī)两翼(liǎng yì),飞(fēi)不过(bú guò)鸦(yā)。马(mǎ)有(yǒu)千(qiān)里(lǐ)之(zhī)程(chéng),无(wú)骑(qí)不能(bù néng)自(zì)往(wǎng);人(rén)有(yǒu)冲(chōng)天(tiān)之(zhī)志(zhì),非(fēi)运(yùn)不(bù)能(néng)自(zì)通(tōng)。盖(gài)闻(wén):人(rén)生(shēng)在(zài)世(shì),富(fù)贵(guì)不(bù)能(néng)淫(yín),贫(pín)贱(jiàn)不(bù)能(néng)移(yí)。 文章(wénzhāng)盖世(gàishì),孔子(kǒngzǐ)厄(è)于陈邦(yúchénbāng);武略(wǔlüè)超群(chāoqún),太公(tàigōng)钓(diào)于(yú)渭(wèi)水(shuǐ)。颜(yán)渊(yuān)命(mìng)短(duǎn),殊(shū)非(fēi)凶恶(xiōngè)之(zhī)徒(tú);盗(dào)跖(zhí)年长(niánzhǎng),岂是(qǐshì)善良(shànliáng)之辈(zhībèi)。尧帝(yáodì)明(míng)圣(shèng), 却(què)生(shēng)不肖(búxiào)之(zhī)儿(ér);瞽(gǔ)叟(sǒu)愚顽(yúwán),反(fǎn)生(shēng)大(dà)孝(xiào)之(zhī)子(zǐ)。张良(zhāngliáng)原(yuán)是(shì)布衣(bùyī),萧何(xiāohé)称谓(chēngwèi)县吏(xiànlì)。晏子身(yànzǐshēn)无(wú)五(wǔ)尺(chǐ),封(fēng)作(zuò)齐国(qíguó)宰相(zǎixiàng);孔明(kǒngmíng)卧(wò)居(jū)草(cǎo)庐(lú),能(néng)作(zuò)蜀汉(shǔhàn)军师(jūnshī)。楚(chǔ)霸(bà)虽(suī)雄(xióng),败(bài)于(yú)乌江(wūjiāng)自刎(zìwěn);汉王(hànwáng)虽(suī)弱(ruò),竟(jìng)有(yǒu)万(wàn)里(lǐ)江山(jiāngshān)。李(lǐ)广(guǎng)有(yǒu)射(shè)虎(hǔ)之(zhī)威(wēi),到(dào)老(lǎo)无(wú)封(fēng);冯(féng)唐(táng)有(yǒu)乘(chéng)龙(lóng)之(zhī)才(cái),一(yì)生(shēng)不(bú)遇(yù)。韩(hán)信(xìn)未(wèi)遇(yù)之(zhī)时(shí),无(wú)一(yí)日(rì)三(sān)餐(cān),及(jí)至(zhì)遇(yù)行(háng),腰(yāo)悬(xuán)三(sān)尺(chǐ)玉(yù)印(yìn),一(yí)旦(dàn)时(shí)衰(shuāi),死(sǐ)于(yú)阴(yīn)人(rén)之(zhī)手(shǒu)。 有(yǒu)先(xiān)贫(pín)而后(érhòu)富(fù),有(yǒu)老(lǎo)壮(zhuàng)而(ér)少(shǎo)衰(shuāi)。满腹(mǎnfù)文章(wénzhāng),白发(báifà)竟然(jìngrán)不(bù)中(zhōng);才(cái)疏(shū)学(xué)浅(qiǎn),少(shào)年(nián)及(jí)第(dì)登(dēng)科(kē)。深(shēn)院(yuàn)宫(gōng)娥(é),运(yùn)退(tuì)反(fǎn)为(wéi)妓(jì)妾(qiè);风(fēng)流(liú)妓(jì)女(nǚ),时(shí)来(lái)配(pèi)作(zuò)夫(fū)人(rén)。青(qīng)春(chūn)美(měi)女(nǚ),却(què)招(zhāo)愚(yú)蠢(chǔn)之(zhī)夫(fū);俊(jùn)秀(xiù)郎(láng)君(jūn),反(fǎn)配(pèi)粗(cū)丑(chǒu)之(zhī)妇(fù)。蛟(jiāo)龙(lóng)未(wèi)遇(yù),潜(qián)水(shuǐ)于(yú)鱼(yú)鳖(biē)之(zhī)间(jiān);君(jūn)子(zǐ)失(shī)时(shí),拱(gǒng)手(shǒu)于(yú)小(xiǎo)人(rén)之(zhī)下(xià)。衣(yī)服(fu)虽(suī)破(pò),常(cháng)存(cún)仪(yí)礼(lǐ)之(zhī)容(róng);面(miàn)带(dài)忧(yōu)愁(chóu),每(měi)抱(bào)怀(huái)安(ān)之(zhī)量(liàng)。时(shí)遭(zāo)不(bú)遇(yù),只(zhī)宜(yí)安(ān)贫(pín)守(shǒu)份(fèn);心(xīn)若(ruò)不(bù)欺(qī),必(bì)然(rán)扬(yáng)眉(méi)吐(tǔ)气(qì)。初(chū)贫(pín)君(jūn)子(zǐ),天(tiān)然(rán)骨(gǔ)骼(gé)生(shēng)成(chéng);乍(zhà)富(fù)小(xiǎo)人(rén),不(bù)脱(tuō)贫(pín)寒(hán)肌(jī)体(tǐ)。天(tiān)不(bù)得(dé)时(shí),日(rì)月(yuè)无(wú)光(guāng);地(dì)不(bù)得(dé)时(shí),草(cǎo)木(mù)不(bù)生(shēng);水(shuǐ)不(bù)得(dé)时(shí),风(fēng)浪(làng)不(bù)平(píng);人(rén)不(bù)得(dé)时(shí),利(lì)运(yùn)不(bù)通(tōng)。注(zhù)福(fú)注(zhù)禄(lù),命(mìng)里(lǐ)已(yǐ)安(ān)排(pái)定(dìng),富(fù)贵(guì)谁(shuí)不(bù)欲(yù)?人(rén)若(ruò)不(bù)依(yī)根(gēn)基(jī)八(bā)字(zì),岂(qǐ)能(néng)为(wéi)卿(qīng)为(wéi)相(xiāng)? 吾(wú)昔(xī)寓(yù)居(jū)洛(luò)阳(yáng),朝(cháo)求(qiú)僧(sēng)餐(cān),暮(mù)宿(xiǔ)破(pò)窖(jiào),思(sī)衣(yī)不(bù)可(kě)遮(zhē)其(qí)体(tǐ),思(sī)食(shí)不(bù)可(kě)济(jì)其(qí)饥(jī),上(shàng)人(rén)憎(zēng),下(xià)人(rén)厌(yàn),人(rén)道(dào)我(wǒ)贱(jiàn),非(fēi)我(wǒ)不(bù)弃(qì)也(yě)。今(jīn)居(jū)朝(cháo)堂(táng),官(guān)至(zhì)极(jí)品(pǐn),位(wèi)置(zhì)三(sān)公(gōng),身(shēn)虽(suī)鞠(jū)躬(gōng)于(yú)一(yì)人(rén)之(zhī)下(xià),而(ér)列(liè)职(zhí)于(yú)千(qiān)万(wàn)人(rén)之(zhī)上(shàng),有(yǒu)挞(tà)百(bǎi)僚(liáo)之(zhī)杖(zhàng),有(yǒu)斩(zhǎn)鄙(bǐ)吝(lìn)之(zhī)剑(jiàn),思(sī)衣(yī)而(ér)有(yǒu)罗(luó)锦(jǐn)千(qiān)箱(xiāng),思(sī)食(shí)而(ér)有(yǒu)珍(zhēn)馐(xiū)百(bǎi)味(wèi),出(chū)则(zé)壮(zhuàng)士(shì)执(zhí)鞭(biān),入(rù)则(zé)佳(jiā)人(rén)捧(pěng)觞(shāng),上(shàng)人(rén)宠(chǒng),下(xià)人(rén)拥(yōng)。人(rén)道(dào)我(wǒ)贵(guì),非(fēi)我(wǒ)之(zhī)能(néng)也(yě),此(cǐ)乃(nǎi)时(shí)也(yě)、运(yùn)也(yě)、命(mìng)也(yě)。 嗟(jiē)呼(hū)!人(rén)生(shēng)在(zài)世(shì),富(fù)贵(guì)不(bù)可(kě)尽(jìn)用(yòng),贫(pín)贱(jiàn)不(bù)可(kě)自(zì)欺(qī),听(tīng)由(yóu)天地(tiāndì)循环(xúnhuán),周(zhōu)而(ér)复(fù)始(shǐ)焉(yān)。 )()()()()()() 《寒(hán)窑(yáo)赋(fù)》译(yì)文(wén)如(rú)下(xià): 天气(tiānqì)有(yǒu)预测(yùcè)不(bù)到(dào)的(de)风(fēng)和(hé)云(yún),人(rén)也(yě)会(huì)有(yǒu)早晚(zǎowǎn)遇到(yùdào)的(de)灾祸(zāihuò)与(yǔ)喜事(xǐshì)。蜈蚣(wúgōng)有(yǒu)上百(shàngbǎi)只(zhī)足(zú),但(dàn)却(què)不(bù)如(rú)蛇(shé)行(xíng)走(zǒu)得(dé)好(hǎo)。家(jiā)鸡(jī)翅(chì)膀(bǎng)虽(suī)然(rán)很(hěn)大(dà),却(què)不(bù)能(néng)像(xiàng)鸟(niǎo)一(yí)样(yàng)飞(fēi)行(xíng)。马(mǎ)虽(suī)然(rán)能(néng)行(xíng)走(zǒu)千(qiān)里(lǐ)之(zhī)遥(yáo),但(dàn)没(méi)有(yǒu)人(rén)驾(jià)驭(yù)也(yě)不(bù)能(néng)自(zì)己(jǐ)到(dào)达(dá)目(mù)的(dì)地(dì)。人(rén)有(yǒu)远(yuǎn)大(dà)的(de)理(lǐ)想(xiǎng),但(dàn)缺(quē)乏(fá)机(jī)遇(yù)就(jiù)不(bù)能(néng)实(shí)现(xiàn)。…

Continue Reading World Literature – Chinese Literature – Chinese Language Learning and Improvement

Enjoy the world-famous poet-Xin Qiji’s “West River Moon: Traveling on Yellow Sand Rover at Nighttime“English translation version

西江月夜行黄沙道中(辛弃疾)West River Moon: Traveling on Yellow Sand Rover at Nighttime (Xin Qiji) 明月别枝惊鹊,Bright moonlight wakes perched magpies.清风半夜鸣蝉。Deep into night, breeze brings cicadas’ chirping.稻花香里说丰年,Miles of paddy…

Continue Reading Enjoy the world-famous poet-Xin Qiji’s “West River Moon: Traveling on Yellow Sand Rover at Nighttime“English translation version

Enjoy the world-famous poet-Xin Qiji’s “Nian Nu Jiao“English translation version

辛弃疾·《念奴娇》 野塘花落, 又匆匆过了清明时节。 铲地东风期限客梦, 一枕云屏寒怯。 曲岸持觞, 垂杨系马, 此地曾经别。 楼空人去, 旧游飞燕能说。 闻道绮陌东头, 行人曾见, 帘底纤纤月。 旧恨春江流不尽, 新恨云山千叠。 料得明朝, 尊前重见, 镜花难折。 也应惊问: 近来多少华发? (To the Tune of Niannujiao) Xin Qiji Wild pear blossoms start falling again, so soon, the Qingming festival over. The cruel eastern wind, for no reason,…

Continue Reading Enjoy the world-famous poet-Xin Qiji’s “Nian Nu Jiao“English translation version

Enjoy the world-famous female poet-Li Qingzhao’s “To the Tune of Intoxicated Under the Shadow of Flowers”English translation version

醉花阴 薄雾浓云愁永昼, 瑞脑销金兽。 佳节又重阳, 玉枕纱橱, 半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后, 有暗香盈袖。 莫道不消魂, 帘卷西风, 人比黄花瘦! ———————————————————————————————— To the Tune of Intoxicated Under the Shadow of Flowers The Double Ninth…

Continue Reading Enjoy the world-famous female poet-Li Qingzhao’s “To the Tune of Intoxicated Under the Shadow of Flowers”English translation version

Enjoy the six English translations of the world-famous female poet-Li Qingzhao’s “Summer Soliloquy“

夏日绝句-李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。 至今思项羽,不肯过江东! ———————————————————————————————— Xu Jingcheng Translation: A Summer Verse Live, be a man’s sage; Dead, be a wights’ priest. Xiang Yu, mused, with rage,…

Continue Reading Enjoy the six English translations of the world-famous female poet-Li Qingzhao’s “Summer Soliloquy“

World famous poetess-Li Qingzhao two poems-Chinese English

一剪梅李清照 红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 A Spray of Plum BlossomsLi Ch’ing-Chao The fragrant red lotuses have withered away,My jade-like mat turns cool on autumn day.Lightly putting off my…

Continue Reading World famous poetess-Li Qingzhao two poems-Chinese English

Chinese ancient poems Lu You six ancient poems (Chinese and English)

陆游 《钗头凤》 红酥手, 黄縢酒。 满城春色宫墙柳。 东风恶, 欢情薄。 一怀愁绪, 几年离索。 错,错,错! ​ 春如旧, 人空瘦。 泪痕红浥鲛绡透。 桃花落, 闲池阁。 山盟虽在, 锦书难托。 莫,莫,莫! ​ Tune: “Phoenix Hairpin” Lu You…

Continue Reading Chinese ancient poems Lu You six ancient poems (Chinese and English)

Chinese Ancient Poems- Lu You’s “Ode to the Plum Blossom—to the tune of Bu Suan Zi”-Chinese English Bilingual

卜算子·咏梅                     陆游   驿外断桥边,  寂寞开无主。  已是黄昏独自愁,  更著风和雨。    无意苦争春,  一任群芳妒。  零落成泥碾作尘,  只有香如故。 Bǔsuànzǐ ·Yǒng Méi        …

Continue Reading Chinese Ancient Poems- Lu You’s “Ode to the Plum Blossom—to the tune of Bu Suan Zi”-Chinese English Bilingual

Ancient Chinese Poems- Su Dongpo’s “Prelude to Water Melody” – Bilingual Chinese and English

苏轼《水调歌头》   明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。   转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 ————————————————————————————————   Translation written by Mr.Xu Yuanchong:   How long will the full moon appear?   Wine cup in hand, I ask the sky.   I…

Continue Reading Ancient Chinese Poems- Su Dongpo’s “Prelude to Water Melody” – Bilingual Chinese and English

Ancient Chinese Poems- Su Dongpo’s “First Visit to the Red Cliff”-Chinese English Bilingual

赤壁赋丨苏轼 First Visit to the Red Cliff 赤壁赋 壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。 In the autumn of the year Renxu, at the time of the full moon in the…

Continue Reading Ancient Chinese Poems- Su Dongpo’s “First Visit to the Red Cliff”-Chinese English Bilingual