Chinese Ancient Poems- Lu You’s “Ode to the Plum Blossom—to the tune of Bu Suan Zi”-Chinese English Bilingual

卜算子·咏梅     
                陆游
   驿外断桥边,
  寂寞开无主。
  已是黄昏独自愁,
  更著风和雨。
  
  无意苦争春,
  一任群芳妒。
  零落成泥碾作尘,
  只有香如故。


Bǔsuànzǐ ·Yǒng Méi      

                Lù Yóu     

 Yì wài duànqiáo biān,

  Jìmò kāi wúzhǔ.

  yǐ shì huánghūn dúzì chóu,

  gèngzhuó fēng hé yǔ.  

  Wúyì kǔ zhēngchūn ,

  Yírèn qúnfāng dù.

  Língluò chéng ní niǎnzuò chén ,

  Zhīyǒu xiāng rú gù .


Ode to the Plum Blossom

—to the tune of Bu Suan Zi

            Lu You

Outside the post-house, beside the broken bridge,

Alone, deserted, a flower blooms.

Saddened by her solitude in the falling dusk,

She is assailed by wind and rain.

Let other flowers be envious!

She craves not Spring for herself alone.

Her petals may be ground in the mud,

But her fragrance will endure.

Author: listenerxu
Do you like our website? If you like and want to communicate with the anchor live, please follow us more, youtube videos will be updated regularly and reach 300,000 followers, when we will open live! Please look forward to it! Follow us and make progress together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *